วันที่ 26-27 มกราคม 2564 กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท และบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท มอหมายให้ครูกศน.ตำบลโคกยาง ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุ กศน.อำเภอปราสาท ไตรมาส ที่ 1-2 ปีงบประมาณพ.ศ.2564 ณ กศน.ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์