วันที่ 5 มกราคม 2564 กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอปราสาท มอบหมาย ครูกศน.ตำบลโคกยาง ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุญพระมหากษัตริย์ไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ กศน.ตำบลโคกยาง  อำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์