กศน.ตำบลโคกยางจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกยาง ประกอบด้วยกิจกรรมให้บริการ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อื่น ๆ เช่น จัดนิทรรศการข่าวสาร อาเซียนศึกษา กิจกรรมตอบปัญหา เล่านิทาน กิจกรรมอ่านผ่านคิวอาร์โค้ด เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้บริการส่งเสริมการอ่านกศน.ตำบล ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทั่วทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้