กศน.ตำบลโคกยาง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรช่างเชื่อม ระหว่างวันที่ 12-25 มิถุนายน 2563 ณ บ้านบ้านผักหว้า  หมู่ 7 ต.โคกยาง  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์