แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564

ระดับประถมศึกษา

    

    แผนพบกลุ่ม

    

    แผน กรต.

    

    แผนสอนเสริม

    

    ใบความรู้

    

    ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   

แผนพบกลุ่ม

   

แผน กรต.

    

แผนสอนเสริม

    

ใบความรู้

    

 ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

    

แผนพบกลุ่ม

    

แผน กรต.

    

แผนสอนเสริม

    

    ใบความรู้

    

ใบงาน&แบบทดสอ