ประวัติความเป็นมากศน.ตำบลโคกยาง

ภาพภายนอกอาคาร กศน.ตำบลโคกยาง            ภาพภายในอาคาร กศน.ตำบลโคกยาง

 

ศน.ตำบลโคกยาง ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (เก่า)ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาตำบลโคกยางหมู่ที่ 7 บ้านผักหว้า ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ระยะทางห่างจากอำเภอปราสาทประมาณ23 กิโลเมตร  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาทร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางได้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโคกยางขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในชุมชนขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ตั้งอยู่ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง (เก่า) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเป็นสถานที่พบกลุ่ม จนถึงปี พ.ศ. 2552 ได้ทำพิธีเปิด กศน.ตำบลอย่างเป็นทางการ โดย กศน.ตำบลโคกยางได้เปิดกศน.ตำบลร่วมกับ กศน.ตำบลสมุด และกศน.ตำบลโคกยาง ได้รับงบประมาณสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนจาก กศน.อำเภอปราสาท และจัดการเรียนการสอนโดยครู กศน.ตำบล เป็นผู้จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอธัยาศัย ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกยางอย่างหลากหลาย จนถึงปัจจุบัน  

ที่ตั้ง : บ้านผักหว้า หมู่ที่ 7  ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

พิกัดที่ตั้ง : ละติจูด 14.668517 ลองติจูด 103.540988

ครู กศน.ตำบล  :

                                      

                                   นางปิ่นอนงค์  กะการดี                         นางสาวพิชาภัค  มีมาก          

                                   ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล                       ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 

  

  ภาพกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.ตำบลโคกยาง    

      

ห้องสมุด กศน.โคกยาง