บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2563

QR CODE ครั้งที่1

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การให้เหตุผล

QR CODE ครั้งที่2

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การให้เหตุผล 

QR CODE ครั้งที่3

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง สถิตเบื้องต้น

QR CODE ครั้งที่4

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง  ความน่าจะเป็น

QR CODE ครั้งที่5

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

QR CODE ครั้งที่6

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

QR CODE ครั้งที่7

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องสารเพื่อชีวิต 

QR CODE ครั้งที่8

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเพื่อชีวิต , ดาราศาสตร์

QR CODE ครั้งที่9

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาทักษะการเรียนรู้  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่10

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่11

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาทักษะการเรียนรู้  เรื่อง การจัดการความรู้ การคิดเป็น

QR CODE ครั้งที่12

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาทักษะการเรียนรู้  เรื่อง วิจัยอย่างง่าย

QR CODE ครั้งที่13

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาลูกเสือ กศน.  เรื่อง  ลูกเสือกศน. กับจิตอาสาและบริการ 

QR CODE ครั้งที่14

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาลูกเสือ กศน. เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมและสังคม

QR CODE ครั้งที่15

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาลูกเสือ กศน. เรื่อง ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

QR CODE ครั้งที่16

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต

QR CODE ครั้งที่17

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรื่อง ร่างกายของเรา

QR CODE ครั้งที่18

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  เรื่องพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

QR CODE ครั้งที่19

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์