บทเรียนออนไลน์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

QR CODE ครั้งที่1

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

                        

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ 

QR CODE ครั้งที่2

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม

QR CODE ครั้งที่3

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่4 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว

QR CODE ครั้งที่4

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

QR CODE ครั้งที่5

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ

QR CODE ครั้งที่6

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่7 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

QR CODE ครั้งที่7

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่8 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

QR CODE ครั้งที่8

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่9 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเพื่อชีวิต 

QR CODE ครั้งที่9

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่10 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการใช้ประโยชน์

QR CODE ครั้งที่10

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่11 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต

QR CODE ครั้งที่11

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่12 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่12

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่13 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่13

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่14 วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ 

QR CODE ครั้งที่14

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่15 วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหมายของปรัชญา คิดเป็น

QR CODE ครั้งที่15

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่16 วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ

QR CODE ครั้งที่16

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่17 วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย

QR CODE ครั้งที่17

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่18 วิชา ลูกเสือ เรื่อง การลูกเสือไทย และการลูกเสือโลก

QR CODE ครั้งที่18

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่19วิชา ลูกเสือ เรื่องการเขียนโครงการและการปฐมพยาบาล

QR CODE ครั้งที่19

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์