บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

QR CODE ครั้งที่1

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

                        

 

ครั้งที่ 2 เรื่อง  การฟัง การดูและการพูด

QR CODE ครั้งที่2

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย เรื่อง  การอ่าน

QR CODE ครั้งที่3

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 4 วิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียน

QR CODE ครั้งที่4

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5  วิชาภาษาไทย  เรื่อง  หลักการใช้ภาษา  

QR CODE ครั้งที่5

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่  6 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง   เรื่อง  การแก้ปัญหาในชุมชน  

QR CODE ครั้งที่6

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่  7 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา  เรื่อง  เสริมสร้างสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่7

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8   วิชาสุขศึกษา พลศึกษา      หัวเรื่อง โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุรกรรม

QR CODE ครั้งที่8

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่9 วิชาศิลปศึกษา     หัวเรื่อง ทัศนศิลป์สากล

QR CODE ครั้งที่9

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่10 วิชาวิชาศิลปศึกษา     หัวเรื่อง  นาฏศิลป์สากล

QR CODE ครั้งที่10

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย    หัวเรื่อง  ความภูมิใจในความเป็นไทย

QR CODE ครั้งที่11

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  หัวเรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

QR CODE ครั้งที่12

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 13  วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  หัวเรื่อง มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และ การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์

QR CODE ครั้งที่13

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14  วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้   หัวเรื่อง การจัดการความรู้

QR CODE ครั้งที่14

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้      หัวเรื่อง   สถิติง่ายๆ เพื่อการวิจัย

QR CODE ครั้งที่15

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16  วิชาหลักภาษาไทย   หัวเรื่อง   ระบบเสียงในภาษาไทย

QR CODE ครั้งที่16

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่  17   วิชาหลักภาษาไทย  หัวเรื่อง   อักษรไทย

QR CODE ครั้งที่17

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่   18   วิชาหลักภาษาไทย  หัวเรื่อง คำและการประกอบคำ                                                                                            

QR CODE ครั้งที่18

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่  19   วิชาหลักภาษาไทย  หัวเรื่อง  ไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น

QR CODE ครั้งที่19

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์