บทเรียนออนไลน์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

QR CODE ครั้งที่1

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

                        

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย เรื่อง การฟัง การดู การพูด

QR CODE ครั้งที่2

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่าน

QR CODE ครั้งที่3

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่4 วิชาภาษาไทย เรื่องการเขียน

QR CODE ครั้งที่4

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่5 วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่5

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่6 วิชาภาษาไทย เรื่องวรรณคดี วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่6

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่7 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องประกอบอาชีพอย่าพอเพียง

QR CODE ครั้งที่7

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่8 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องสร้างเครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

QR CODE ครั้งที่8

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่9 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา  เรื่องโรคระบาด

QR CODE ครั้งที่9

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่10 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา  เรื่องการป้องกันสารเสพติด

QR CODE ครั้งที่10

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่11 วิชาศิลปศึกษา   เรื่องทัศนศิลป์ไทย

QR CODE ครั้งที่11

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่12 วิชา ศิลปศึกษา  เรื่องดนตรีไทย นาฏศิลป์

QR CODE ครั้งที่12

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่13 วิชาประว้ติศสาตร์ชาติไทย   เรื่องความภูมิใจในความเป็นไทย

QR CODE ครั้งที่13

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่14 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย   เรื่องมรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่14

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่15 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  เรื่องบทเรียนจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่15

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่16 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย   เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่16

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่17 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เรื่องวิธีการค้นหาตัวเอง

QR CODE ครั้งที่17

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่18 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้   เรื่องรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่18

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่19วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่ององค์ประกอบของการวางแผนการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่19

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์