บทเรียนออนไลน์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1-2564

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

QR CODE ครั้งที่1

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

                        

ครั้งที่ 2   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม   หัวเรื่อง การออกเสียงพยัญชนะ

QR CODE ครั้งที่2

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม    หัวเรื่อง  การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ และการติดต่อทางโทรศัพท์

QR CODE ครั้งที่3

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่4 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม  หัวเรื่อง  Cultural Difference , News & News Headline

QR CODE ครั้งที่4

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่5 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

หัวเรื่อง  Self – Sufficiency Economy , Have you exercised today? , Shall we save the energy?

QR CODE ครั้งที่5

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่6  วิชารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

หัวเรื่อง  What have I done? ,  What is your e-mail address?  และ Natural Disaster

QR CODE ครั้งที่6

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่7 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

หัวเรื่อง Let’s Travel  , Will it rain tomorrow ?  , Global Warming

QR CODE ครั้งที่7

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่8   วิชา สังคมศึกษา  หัวเรื่อง  ภูมิศาสตร์กายภาพ

QR CODE ครั้งที่8

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่9 วิชา สังคมศึกษา   หัวเรื่อง  ประวัติศาสตร์

QR CODE ครั้งที่9

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่10 วิชาสังคมศึกษา   หัวเรื่อง  เศรษฐศาสตร์

QR CODE ครั้งที่10

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่11 วิชา  ศาสนาและหน้าที่พลเมืองหัวเรื่อง  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่11

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่12 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง    หัวเรื่อง หน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่12

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่13 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมหัวเรื่อง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

QR CODE ครั้งที่13

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่14 วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   หัวเรื่อง การใช้ภาษาในโอกาส  ต่าง ๆ

 

QR CODE ครั้งที่14

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่15 วิชา การสื่อสารในชีวิตประจำวัน หัวเรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร

QR CODE ครั้งที่15

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่16 วิชา การทำปุ๋ยชีวภาพ  หัวเรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ

QR CODE ครั้งที่16

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่17 วิชา การทำปุ๋ยชีวภาพ  หัวเรื่อง  ปุ๋ยอินทรีย์ และ จุลินทรีย์

QR CODE ครั้งที่17

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่18 วิชา การทำปุ๋ยชีวภาพ หัวเรื่อง    น้ำหมักชีวภาพ                                                                                                                                                  

QR CODE ครั้งที่18

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่19 วิชา  การทำปุ๋ยชีวภาพ  หัวเรื่อง  การบริหารจัดการด้านการตลาด

QR CODE ครั้งที่19

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์