บทเรียนออนไลน์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1-2564

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

QR CODE ครั้งที่1

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

                        

ครั้งที่ 2 วิชา สังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเซีย 

QR CODE ครั้งที่2

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชา สังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเซีย

QR CODE ครั้งที่3

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่4 วิชา สังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเซีย

QR CODE ครั้งที่4

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่5 วิชา สังคมศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์ทวีปเอเซีย 

QR CODE ครั้งที่5

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่6 วิชา สังคมศึกษา เรื่องการเมืองการปกครอง

QR CODE ครั้งที่6

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่7 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่7

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่8 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่8

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่9 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่9

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่10 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่10

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่11 วิชา พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องการพัฒนาชุมชนสังคม

QR CODE ครั้งที่11

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่12 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องการโต้ตอบโทรศัพท์ (Telephone conversation)

QR CODE ครั้งที่12

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่13 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องการพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ

(Expression of opinion, ideas/wishes/offering helps,etc.)

QR CODE ครั้งที่13

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่14 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องการพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ (Expression of opinion,ideas/

wishes/offering helps,etc.)

QR CODE ครั้งที่14

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่15 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ (Different types of English sentences)

QR CODE ครั้งที่15

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่16 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องประโยคความรวม (compound sentence)

QR CODE ครั้งที่16

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่17 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องทบทวนการใช้ Present Simple Tense , Present Continuous

Tense  และ Future Simple Tense

QR CODE ครั้งที่17

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่18 วิชา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่18

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่19วิชา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่19

ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์